Portal Medica na Facebooku

Regulamin

DEFINICJE

Formularz rejestracyjny - formularz wypełniany przez Usługobiorcę przy rejestracji, wymagany przez Usługodawcę w celu świadczenia wybranych usług.

Konto- panel zawierający ustawienia do zarządzania danymi i usługami oferowanymi Usługobiorcy po dokonaniu rejestracji w Portalu.

Portal - serwis internetowy należący do Usługodawcy, umieszczony pod adresem www.portal-medica.pl,  w ramach którego Usługodawca świadczy usługi.

Pracodawca - Usługobiorca będący przedsiębiorcą niezależnie od formy prowadzenia działalności gospodarczej lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który korzysta z zasobów Portalu w celu rekrutacji pracowników.

Pracownik - Usługobiorca będący osobą fizyczną lub przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą (np. w formie indywidualnej praktyki), który korzysta z zasobów Portalu w celu znalezienia zatrudnienia.

Regulamin - niniejszy dokument

Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę poprzez rejestrację w Portalu.

Usługi - wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy w oparciu o Regulamin.

Usługodawca – firma iVision s.c. z siedzibą w Szczecinie przy ul.Królowej Korony Polskiej 24, NIP 8522604333, REGON 321417289, właściciel serwisu www.portal-medica.pl 

Użytkownik - Usługobiorca oraz osoba fizyczna, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę bez konieczności rejestracji w Portalu.

 I.              POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa:
 2. Regulamin udostępniony jest na stronach Portalu wszystkim Użytkownikom w taki sposób, aby mogli zapoznać się z jego treścią przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Wszelkie zmiany Regulaminu ogłaszane będą z 14 dniowym wyprzedzeniem w analogiczny sposób.
 3. Usługobiorca od momentu rozpoczęcia korzystania z usług Portalu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. Regulamin obok obowiązujących przepisów prawa stanowi główne źródło regulujące wzajemne relacje gospodarcze między Usługodawcą i Usługobiorcami.

 II.             ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Zawarcie umowy z Usługodawcą następuje z chwilą pełnej rejestracji Usługobiorcy w Portalu.
 2. Rejestracja w Portalu jest bezpłatna. Pracownicy nie muszą się rejestrować, aby korzystać z możliwości przeglądania ogłoszeń drobnych, jednakże dostęp do wybranych usług wymaga dokonania pełnej rejestracji w Portalu.
 3. Rejestracja Usługobiorcy w Portalu nie oznacza, że jest on zobowiązany do korzystania z odpłatnych usług świadczonych przez Usługodawcę.
 4. Rejestracja w Portalu następuje poprzez Formularz rejestracyjny, w którym Usługobiorca posługuje się własnym adresem poczty elektronicznej oraz ustalonym przez siebie hasłem. W celu dokonania rejestracji wymagane jest podanie wszystkich danych, które są obowiązkowe w celu prawidłowej identyfikacji Usługobiorcy.
 5. Rejestrując się w Portalu Usługobiorca oświadcza, że dane podane w Formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i aktualne, nie naruszają praw osób trzecich oraz że akceptuje treść Regulaminu i jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6. Do pełnej rejestracji w Portalu wymagane jest potwierdzenie jej przez Usługobiorcę za pomocą linku aktywującego przesłanego przez Usługodawcę na podany w Formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej.
 7. Użytkownik może całkowicie usunąć swoje konto za pośrednictwem administratora serwisu, przesyłając prośbę o usunięcie konta na adres: biuro@portal-medica.pl

 III.            ODPŁATNOŚĆ USŁUG

 1. Wybrane usługi dostępne Usługobiorcy będącego Pracodawcą są odpłatne zgodnie z aktualnym cennikiem usług zamieszczonym na stronach Portalu.
 2. Wybrane usługi dostępne Usługobiorcy będącego Pracownikiem są odpłatne zgodnie z aktualnym cennikiem usług zamieszczonym na stronach Portalu.
 3. Płatność za zamówione usługi odbywa się za pomocą modułu płatności online realizowanych za pośrednictwem profesjonalnego podmiotu świadczącego tego typu usługę na rzecz Usługodawcy.

 IV.            PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców podawane są dobrowolnie.
 2. Administratorem danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych jest Usługodawca. Baza danych Usługobiorców została zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 3. Usługobiorcom przysługuje prawo do ochrony danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności stanowiącej integralną część Regulaminu (treść udostępniona na stronach Portalu), niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 4. Usługobiorcom przysługuje prawo wglądu, poprawiania swoich danych osobowych oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

 V.              REKLAMACJE

 1. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu www.portal-medica.pl należy składać drogą elektroniczną na adres: biuro@portal-medica.pl lub listownie na adres: iVision s.c., ul. Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin.
 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 2 powyżej - o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień- czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji. 

 VI.             POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 roku.
 2. Regulamin oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.
 3. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie usług drogą elektroniczną rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu Cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie, korzystanie lub inne publiczne rozpowszechnianie wskazanych powyżej materiałów wymaga zgody właściciela serwisu www.portal-medica.pl